Dopravné do cca 5000 BALÍKOVEN pouze 65 Kč (zásilky v hodnotě od 1500 Kč zdarma).

Údržba a opravy obuvi a sportovního zboží

McNett urychlovač lepidla COTOL-240 15ml 

Cena:
Množství skladem:1
Množství:

COTOL 240 je urychlovač polymerizace pro lepidla na bázi polyuretanu.

Je to tedy urychlovač pro lepidla a tmely SEAMGRIM / AQUASURE / FREESOLE.  Zkracuje dobu polymerace z 24-48 hodin na přibližně 2 hodiny. Výrazně snižuje viskozitu lepidla či tmelu, s nímž se namíchá. Nebezpečí stékání.
 
NEBEZPEČÍ

    Obsahuje xylen

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži.  Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad. 

Balení: lahvička, 15 ml, se štětcem

« zpět