Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven

SALMING beck boty, obleen, batohy - SLEVA 10-50 % -> Road

SALMING EnROUTE 2 Men (Petrol Green/Black) - pnsk beck boty Road - posledn kus v UK 12 

Vae cena: K
Bn cena:3 999,00 K
Uette - sleva:50.01% / 2 000,00 K
Obuv pnsk Salming: UK 12 (EU 48-31cm)

Mnostv skladem:1
Mnostv:

Model Salming EnRoute se v pr�b�hu let stal na��m suver�nn� nejobl�ben�j��m objemov�m silni�n�m modelem zejm�na d�ky jeho lehkosti a t� pocitu absolutn�ho pohodl� od prvn� chv�le. Tento model v�m p�inese radost z b�hu nez�visle na va�� aktu�ln� b�eck� form� nebo typu b�hu, na kter� se chyst�te.

Doprava p�i platb� p�edem po �R zdarma.

Typ b�eck� boty silni�n� objemov�
Kolekce 2019
Dle pohlav� mu�i
Drop 6 mm
Hmotnost 246g (UK 8)

POU�IT� TECHNOLOGIE
Heelcup
Patn� ko���ek u na�ich bot je vyvinut tak, aby nezvy�oval v�hu bot, ale z�rove� plnil svou funkci, kterou je stabilizovat a fixovat chodidlo v bot�.

3 Layer Construction
Pokud m�te s botami nab�hat stovky kilometr�, je pot�eba, aby byly nejen odoln�, ale tak� pohodln�. Svr�ek modelu EnRoute 2 je konstruov�n ze t�� vrstev. Spodn� vrstva z prody�n�ho materi�lu zajist� va�� noze pohodl� a komfort. Prost�edn� vrstva pom�h� stabilizovat later�ln� pohyby a sni�uje tlak na chodidlo. Vn�j�� a extra prody�n� tenk� s�ovina pak celek uzav�r�, a p�id�v� dal�� stabilitu a celkovou odolnost svr�ku boty.

TGS 62/75°
Vzd�lenost od paty k b��ku chodidla (62% podr�ky) byla navr�ena s ohledem na maxim�ln� stabilitu a tlumen� dopad�. Tato plocha je zakon�ena tzv. baletn� ��rou, kter� tuto stabiliza�n� ��st ukon�uje pod �hlem 75%. Za touto baletn� ��ro u jsou boty naopak vybaveny materi�lem, kter� podporuje a stimuluje odraz p�i b�hu. Technologie TGS 62/75 zaji��uje, �e se bota oh�b� p�esn� v tom spr�vn�m m�st� tak, aby stimulovala p�irozen� later�ln� a p�edozadn� pohyby chodidla.

Exo Skeleton
Technologie Exo Skleton stabilizuje chodidlo p�i pohybech do stran a sni�uje tak tlak na MTP klouby (metatarzofalan�ge�ln� klouby). Tato konstrukce eliminuje t�en� a chr�n� m�kk� ��sti nohy, p�edev��m ty, kter� se nach�z� pod p�edn� ��st� chodidla.

Toe Box
Oblast �pi�ky je roz���ena a poskytuje tak mnohem v�ce mo�nost� pohybu p�edn� ��sti chodidel a t�m podporuje jejich p�irozen�j�� a v�ce efektivn�j�� pohyb z biomechanick� perspektivy.

Torsion Efficiency Unit™
Torsion Efficiency Unit™ je technologie, kter� citliv� podporuje stabilitu boty. Tato jednotka je um�st�na v podr�ce tak, aby nebyla omezuj�c�, ale naopak maxim�ln� podpo�ila efektivitu b�hu. U modelu EnRoute 2 je pou�ita ��ste�n� transparentn� jednotka z TPU, zat�mco z�vodn� model Race je vybaven torzn� jednotkou z odleh�en�ho karbonu.

RECOIL™ Midsole
Nov� vyvinut� materi�l pou��van� jako sou��st tlumen� boty v mezipode�vi. Oproti klasick� EVA p�n� l�pe absorbuje negativn� s�ly p�i dopadu a naopak um� l�pe vyu��t energie vynalo�en� do odrazu.

Drop 6mm
Model EnRoute 2 m� sklon podr�ky mezi patou a �pi�kou 6mm. Ten umo��uje p�irozen� b�eck� postoj a spr�vn� n�klon t�la p�i b�hu.


« zpt